Αρχική |  Πληροφορίες  |  Υποστήριξη

Free PDF Creator


100% Δωρεάν δημιουργία αρχείων PDF από οποιαδήποτε εφαρμογή των Windows

Solid or Cute?

Stop for a second and consider what's in a name. Then scroll down and see the actual feature difference between the free versions of each of these PDF writer products.

sol·id (sŏl'ĭd)

adj. sol·id·er, sol·id·est
  1. Substantial; hearty: a solid meal.
  2. Sound; reliable: solid facts.
  3. Financially sound.
  4. Of good quality and substance: a solid foundation.
  5. Slang Excellent; first-rate.
  6. Upstanding and dependable: a solid citizen.

cute (kyōōt)

adj. cut·er, cut·est
  1. Delightfully pretty or dainty.
  2. Obviously contrived to charm; precious.
  3. Shrewd; clever.

Product Features:

FREE 'Cute'
FREE Solid
49,00 USD Plus
  Εκτυπώστε σε PDF. Δημιουργήστε αρχεία PDF εύκολα από οποιοδήποτε πρόγραμμα των Windows.
  Custom Page Settings. Create PDF files with custom pages sizes, margins and orientation.
  Encrypt your PDFs. Secure your PDF files using 128-bit RC4 or AES encryption algorithms.
  Θέστε Άδειες Πρόσβασης. Διαχειριστείτε ποίοι χρήστες επιτρέπεται να διαβάσουν, εκτυπώσουν, αλλάξουν, αντιγράψουν ή σχολιάσουν το PDF αρχείο.
  Set Document Properties. Define Title, Author, Subject and Keywords to help organize your documents.
   Προστατέψτε τα PDF αρχεία σας με κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε να περιορίσετε ποιος μπορεί να βλέπει, να επεξεργαστεί, να αντιγράφει, να εκτυπώνει ή να προσθέτει σχόλια στο έγγραφό σας.
  Μειώστε το Μέγεθος του Αρχείου. Διατηρήστε τα αρχεία PDF μικρά με τις επιλογές συμπίεσης. Βελτιστοποιείστε το μέγεθος αρχείου για online δημοσίευση ή εκτυπώστε διατηρώντας παράλληλα το κατάλληλο επίπεδο ποιότητας.
  Acrobat Reader Settings. Set default view including page layout, initial zoom and page thumbnail view.
  Αρχειοθετήστε χρησιμοποιώντας PDF/A. Δημιουργία PDF/A-1b αρχείων συμβατά με το πρότυπο αρχειοθέτησης ISO 19005-1.
  Δημιουργία αρχείων PDF. Με ένα απλό βήμα μεταφοράς και απόθεσης (drag and drop). Δημιουργήστε εύκολα αρχεία PDF από έγγραφα σας. WYSIWYG λειτουργικό περιβάλλον.
  WYSIWYG User Interface. Multiple document PDF UI for page-level manipulation operations.
  Extract Pages. Extract pages from a PDF file as a single new PDF or as multiple new PDFs for each page.
  Watermarks. Pre-defined and custom watermarks. Text stamps, images or PDF overlays. Electronic letterheads.
  Combine. Combine multiple documents into a single PDF file. Combine PDF files.
  Rearrange Pages. Use drag and drop to rearrange page order in a file or between multiple files allowing selective conversion.

The download of Solid PDF Creator is a fully functional FREE PDF creator. Solid PDF Creator creates high quality PDF files complete with encryption, password protection, document properties, viewer settings and quality/size optimization.

No nag screen. No trial watermark. No expiration. No tricks. Just Solid PDFTM.

Test drive the FREE Solid PDF Creator: download .
And for just 49,95 USD  you get our leading PDF creation and manipulation solution.

©2000-2018 Solid Documents